Szkolny Klub Górski

Góry zachwycają, inspirują, porządkują wiele ludzkich spraw. O górach można mówić bez końca.

"Świat wartości w górach jest prosty i przejrzysty dla każdego. Ale jest to absolut piękna i estetycznych doznań. Nie chcesz, nie jedziesz. Nie jedziesz, nie widzisz. Nie widzisz, nie przeżywasz. Wybór należy do ciebie." – Piotr Pustelnik.

Szkolny Klub Górski umożliwia młodym ludziom dokonać wyboru. Do zobaczenia w górach!

77 454 45 24
piodobro@wp.pl
Tadeusza Kościuszki 39, 45-062 Opole

Szkolny Klub Górski

 

 

Szkolny Klub Górski w skrócie "SKG" skupia miłośników gór, czynnie uprawiających turystykę górską.

 • Celem SKG jest popularyzacja turystyki górskiej, zasad bezpiecznego jej uprawiania, a także krajoznawstwa terenów górskich – poznawania ich przyrody, dziejów, tradycji, kultury i zabytków.
 • SKG dąży do upowszechnienia wysiłku fizycznego niezbędnego dla zdrowia szczególnie w środowisku młodzieżowym, czyli odpowiedzialne wykorzystywanie czasu wolnego.
 • SKG jako zadanie stawia sobie szerzenie umiłowania gór w ogólności, a polskich w szczególności.
 • Bezpieczny wypoczynek - dbanie o bezpieczny wypoczynek to stworzenie takich mechanizmów, które pozwolą na bezpieczne spędzanie wakacji i ferii.
 • Dbanie o zdrowie rozumiane jako propagowanie i prowadzenie zdrowego stylu życia, w szczególności: zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej.
 • Indywidualne wsparcie uczniów w celu zachęcenia ich do podejmowania aktywności fizycznej: pokazywanie rozmaitych możliwości, żeby mogli odkrywać pasje, zainteresowania i talenty.
 • Integracja młodzieży.

Zadaniem Klubu jest realizacja rożnego rodzaju zadań związanych z Klubem Zdobywców Korony Gór Polski a w szczególności

 • zespolenie miłośników gór celem krzewienia idei turystyki górskiej i kultury turystycznej;
 • szerzenie umiłowania gór w ogólności, a polskich w szczególności;
 • ochrona przyrody;
 • pogłębianie wiedzy o górach;
 • zapoznawanie członków Klubu z zasadami taternictwa w celu nabycia umiejętności swobodnego poruszania się w trudniejszym terenie górskim oraz podniesienia osobistego bezpieczeństwa uczestników wycieczek w przypadku uciążliwych warunków.

SKG realizuje swoje zadania przez:

 • organizowanie górskich imprez turystycznych,
 • szkolenie członków klubu w zakresie prawidłowego uprawiania turystyki w górach z uwzględnieniem zasad taternictwa oraz ochrony przyrody,
 • szerzenie wiedzy o górach przez organizowanie wystaw, prowadzenie odczytów i pokazów filmowych, jak również dążenie do reklamy działalności Klubu w innych środkach przekazu,
 • umożliwienie członkom SKG uzyskania kwalifikacji Zdobywcy Korony Gór Polskich,
 • organizowanie spotkań członków i sympatyków SKG,
 • poradnictwo i pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wycieczek w rejony górskie,
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i organizacjami społecznymi w zakresie krzewienia umiłowania kraju, ze szczególnym uwzględnieniem gór,
 • zapoznawanie członków Klubu z zasadami taternictwa w celu nabycia umiejętności swobodnego poruszania się w terenie górskim oraz podniesienia osobistego bezpieczeństwa uczestników wycieczek w przypadku uciążliwych warunków,
 • członkowie SKG uczestniczą w spotkaniach z „ludźmi gór”.